دبیر علوم اجتماعی مراغه
علوم اجتماعی مراغه -  
قالب وبلاگ
 

درس هشتم: تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی

1- تحرک اجتماعی را تعریف کنید. (دانش)

2-  انواع تحرک اجتماعی را نام ببریدو برای هر کدام مثالی ذکر کنید. (دانش)

3-      انواع تحرک اجتماعی را در نمونه های زیر مشخص کنید.

الف ) کارمند یک اداره که مدیر می شود.

ب) مدیر یک اداره که به عنوان یک کارمند عادی به کار خود ادامه می دهد.

ج)کارمندی که از یک بخش به بخش دیگر منتقل می شود.

د) در دوره ی انوشیروان اگر فرزند کفش گر دبیر می شد.

3-آیا افراد در جهانی که زندگی می کنند می توانند هر نوع هویتی را بدست آورند؟(دانش)

4- جوامع مختلف را "بر اساس فرصت های که برای برای تحرک اجتماعی افراد نفراهم می کنند" با هم مقایسه کنید.

5- تغییرات هویت جمعی افراد در چه صورتی مورد تشویق و تایید قرار می گیرد؟ (درک وفهم )

6- اگر تغییرات هویتی مطابق عقاید و ارزشهای جامعه نباشد منجر به پیدایش چه رفتار هایی خواهد شد؟ توضیح دهید. (درک وفهم )

7- علل تعارضات فرهنگی را بنویسید. (دانش)

درس نهم:تحولات هویتی فرهنگ

1-                  هویت فرهنگی جامعه بر مدار ........... ..........شکل می گیرد. (دانش)

2-                  منظور از هویت فرهنگی جامعه چیست؟(دانش)

     3- هویت فرهنگی جامعه چه تفاوتی با هویت اجتماعی افراد دارد؟

4-      هویت فرهنگی یک جامعه تا چه زمانی تداوم می یابد و چه زمانی نابود می شود؟(دانش)

5-      تزلزل فرهنگی چیست؟(دانش)

 

6-      تزلزل فرهنگی چه ارتباطی با بحران هویت دارد؟

     7-آیا هر بحران هویتی به تحولات فرهنگی منجر می شود؟

8-تحولات فرهنگی چه زمانی مثبت است؟ (دانش)

 

الف) زمانی که "فرهنگی که دچار تزلزل و بحران هویت می شود "فرهنگی باطل باشد.

ب)  زمانی که "فرهنگی که رسمیت و اعتبار خود را از دست می دهد" فرهنگ باطل باشد. ج) زمانی که"جهت تغییرات به سوی فرهنگ حق" باشد.

د)موارد الف و ج درست است.

9- تحولات فر هنگی چه زمانی منفی است؟(دانش)

10-برای تحولات فرهنگی مثبت و منفی مثال هایی ذکر کنید. (دانش)

11-تفاوت تزلزل فرهنگی با تعارض فرهنگی در چیست؟آیا تعارض فرهنگی می تواند به تزلزل فرهنگی منجر می شود؟

12-تغییرات و تحولات فرهنگی چه زمانی رخ می دهد؟(دانش)

13-علل و عوامل بوجود آورنده ی بحران های فرهنگی کدامند؟توضیح دهید. (درک وفهم )

14-مرگ طبیعی یک فرهنگ چه زمانی رخ می دهد؟(دانش)

15-فرهنگی که نتواند نیاز های جسمانی و طبیعی انسان ها را سازمان دهد چه سر انجامی خواهد داشت؟(دانش)

16-فر هنگی که متناسب با نیاز های معنوی و روحی افراد عمل نکند چه شرایطی خواهد داشت؟(دانش)

درس دهم:از خود بیگانگی فرهنگی

1-                   چه زمانی ارتباطات فرهنگی به توسعه و بسط یک فرهنگ منجر می شود؟(دانش)

2-کدام نوع از ارتباطات فرهنگی، تحولات فرهنگی را به دنبال دارد؟(دانش)

3-خود باختگی فرهنگی چیست و چه تاثیری در تعاملات فرهنگی دارد؟(درک وفهم )

4-  منظور ازغرب زدگی چیست؟(درک وفهم )

5- دو معنای مختلف از خود بیگانگی را توضیح دهید؟(درک وفهم )

6-کدام نوع از فرهنگ درهای آسمان و زمین را به روی انسان می گشاید؟(دانش)

الف)فرهنگ غربی      ب)فرهنگ سکولار      ج)فرهنگ اساطیری    د)فرهنگ توحید ی

7- فرهنگی که بر اساس فطرت انسان شکل نگرفته اند ، چگونه انسان را از حقیقت دور می سازند؟(درک وفهم )

7-    از دیدگاه فران انسان چه موفع به شناخت حفیفت فزد و جهان می رسد؟ (دانش)

    

 درس يازدهم(هويت ايراني):

1-                  درارتباط باهویت ایران قبل ازاسلام چه می دانید ؟ توضیح دهید . (درک وفهم )

2-                  هویت ایرانی قبل از ظهوراسلام...............و............. بوده است .(دانش )

3-                  اسلام چه تاثیری بر هویت ایرانی داشته است ؟(درک وفهم )

4-                  چرا زبان فارسی دری به عنوان زبان فرهنگی دوم جهان اسلام مطرح شد؟ (درک وفهم )

5-                  بخش های مختلف جهان اسلام  در طول تاریخ درمواجهه با هجوم های نظا می وسیاسی چگونه عمل کرده است ؟(درک وفهم )

6-                  کدامیک از زبان های زیر را زبان فرهنگی دوم جهان اسلام می نامند ؟(دانش) الف)زبان انگلیسی         ب)زبان عربی      ج)زبان فارسی    د)ترکی

7-                  کدامیک از اقوام زیربه هنگام حمله به ایران درفرهنگ ایرانی جذب وهضم شدند؟(دانش)    الف )تیموریان        ب)مغول ها         ج)اعراب       د)ترک    

8-                  تاریخ نگاران غربی ومستشرقان چه تصویری را از هویت جامعه ی اسلامی القا می کردند؟ تحلیل کنید.(تجزیه تحلیل )

9-                  آثاری چون غرب زدگی وبازگشت به خویشتن مربوط به چه دوره ای از تاریخ ایران است ؟توضیح دهید.(درک وفهم)

10-              نقش انقلاب اسلامی دراحیای هویت ایران اسلامی چه بود ؟(درک وفهم )

11-              نقش جامعه ی ایران در بیداری اسلامی ،بعد از انقلاب اسلامی چیست ؟ (درک وفهم)

12-              چه عاملی نظریه  پردازان غربی رابه باز بینی درنظریات  پیشین خود فراخوانده است ؟ (درک و فهم)            

                 درس دوازدهم(قدرت واقتدار)

 1-                  چراگفته می شود انسان "کنش گری قدرتمند" است ؟(دانش)

2- قدرت انسان به چند دسته تقسیم می شود؟نام برده وبنویسید که هرکدام دارای چه ویژگیهائی است ؟(درک وفهم)

3- معمولا چه کسانی در جامعه از قدرت بیشتری برخوردار هستند ؟ (دانش )

4- تبعیت اراده ی یک انسان از انسان دیگر به چند صورت انجام می شود ؟نام ببرید. (دانش)

5- منظور از تبعیت با کراهت چیست؟توضیح دهید.(درک وفهم)

6- تبعیت با رضایت یا اقتدار را توضیح دهید .(درک وفهم)

7 – مقبولیت ومشروعیت از نظر معنایی چه تفاوتی باهم دارند؟(ارزشیابی)

8- مقبولیت بر چه مداری قرار دارد ؟ توضیح دهید.(درک وفهم)

9- مشروعیت بر چه مداری قراردارد ؟ توضیح دهید.(درک وفهم)

10-چه موقع اقتدار مشروع شکل می گیرد ؟(دانش)

11- منظورازاقتدارغیر مشروع چیست ؟مثال بزنید.(دانش)

12-هنگامی که قدرت بر خلاف حکم و قانون الهی باشد وتبعیت از قدرت هم از روی رضایت باشد ..................... شکل می گیرد.(دانش)

چه زمانی قدرت مشروع فاقد مقبولیت است؟مثال بزنید(دانش)

درس سيزدهم(نظام سياسي)

 1- ظور از سیاست چیست ؟(دانش)

2-      وقتی گفته می شود که نهاد آموزش و پرورش دارای سیاست است به چه معنا است ؟ (دانش)

3-  منظور از نظام سیاسی چیست ؟(دانش)

4-   کدامیک ازگزینه های زیر درتحقق سازوکارهای نظام سیاسی نقش دارند؟(دانش)

الف ) عوامل بیرونی   ب )عوامل اصلی   ج)عوامل اجراکننده   د)عوامل فرهنگی

5- کومت از چه راههائی سیاست های نظام را اعمال می کند؟فقط نام ببرید.(دانش)

6-   وظایف سه گانه ی حکومت به عهده ی کدام قوا است ؟(دانش)

7-   ارتباط نظام سیاسی با نظام های فرهنگی چگونه است ؟تحلیل کنید(تجزیه وتحلیل)

8-    ارتباط نظام سیاسی با نظام های اقتصادی چگونه است ؟تحلیل کنید( تجزیه وتحلیل)

9-   نظام های سیاسی مختلف با چه اهداف و ارزش هایی سنجیده می شوند؟(دانش)

10-       جهان بینی دنیوی در ارتباط با ارزش های سیاسی چه دیدگاهی دارد؟ (درک وفهم)

11-   جهان بینی الهی در ارتباط با ارزش های سیاسی چه دید گاهی دارد؟(درک وفهم)

12-    حکومت از چه راه هایی سیاست های نظام را اعمال می کند؟(درک وفهم)

13-   کدام یک از گزینه های زیرصحیح وکدامیک نا درست است ؟(دانش)

الف)دریک جهان اجتماعی ، نظام سیاسی نمی تواند مستقل از نظام های اجتماعی دیگر باشد بلکه در تعامل با آنها قرارمی گیرد.

ب)اگر نظام سیاسی به دلایل داخلی ویا تحت تاثیروفشارسیاست های خارجی ازاصول وارزش های فرهنگی عدول کند ،نظام فرهنگی زمینه ی مقبولیت آن را افزایش می دهد.  

ج ) اگر عملکرد نظام سیاسی در جهت عقاید وارزشهای فرهنگی جامعه باشد نظام فرهنگی مقبولیت نظام سیاسی راتامین می کند .

14- نظام سیاسی چه موقع موجب بسط وتوسعه ی فرهنگ وچه زمانی موجب تزلزل وبحران فرهنگ می شود ؟(دانش)

15-چند مورد از اهداف وارزش هائی را که نظام های مختلف سیاسی با آنها سنجیده یا ارزیابی می شوند را نام ببرید .(دانش)

16-نظام های سیاسی غرب که جهان بینی دنیوی دارند چه اهداف وارزش هائی را دنبال می کنند ؟(دانش)

17- در نظام های سیاسی غرب که جهان بینی دنیوی دارند گزینش ارزش های سیاسی چگونه است ؟( درک)

18-نظام های سیاسی الهی نسبت به اهداف و ارزش های مختلف نظیر عدالت،امنیت ،استقلال و........... چه دیدگاهی دارند ؟( دانش) 

درس چهاردهم(انواع نظام سياسي):

نظا م های سیاسی را بر اساس چه ملاک هایی می توان دسته بندی کرد فقط نام ببرید . (دانش)

 

نظام های سیاسی بر اساس "کمیت افراد تاثیر گذار و تصمیم گیر "به چند دسته تقسیم می شوند ؟ (دانش)

 1-    بر اساس "روش تصمیم گیری و تاثیر گذاری " نظام های سیاسی چگونه است ؟توضیح دهید . (درک وفهم)

2-     نظام های سیاسی را بر مبنای دینی یا دنیوی بودن آن ها دسته بندی کنید. (دانش)

3-  دسته بندی ارسطو از نظام های سیاسی(حکومت)چگونه است ؟توضیح دهید. (درک وفهم)

4-  این نوع حکومت( ازنظر ارسطو)،مردم بر اساس آراء خود حکومت می کنند.(دانش)

الف) مونارشی            ب)دموکراسی         ج)الیگارشی       د)اریستوکراسی      

 

5-    از نظر ارسطو حکومت جمهوری چگونه حکومتی است ؟(درک وفهم)

6-    از نظرارسطوبین جمهوری ودموکراسی چه تفاوتی وجود دارد؟(ارزشیابی)

7-      از دیدگاه فارابی مدینه ی فاضله دارای چه مشخصاتی است؟ (درک وفهم)

8-     اباحیت ومباح دانستن همه ی امور برای انسان ها اصطلاحـأ................ نامیده می شود .(دانش)

 الف )لیبرالیسم     ب)سوسیالیسم     ج) اومانیسم   د)نهیلیسم

9-   منظور از اندیشه ی لیبرالیستی چیست ؟توضیح دهید.(درک وفهم)

10-   لیبرال دموکراسی به چه معنا است ؟وچرا با فرهنگ جهان غرب سازگاری دارد ؟(درک وفهم)

11-      منظور دانشمندان علوم سیاسی ازپارادوکس دموکراسی چیست ؟تحلیل کنید.(تجزیه تحلیل)

12- جمهوری اسلامی چگونه نظامی است ؟ وکلمه ی جمهوری واسلامی در آن به چه معنا است ؟ (درک وفهم)

13- در عقاید اسلامی "احکام ومقررات" چگونه تعیین می شوند ؟ (دانش)

       الف)براساس اراده و مشیت خداوند          ب)باخواست مردم انبیا واولیاء الهی

        ج)براساس خواست مردم                     د)مورد الف وب

   16- چند نمونه از ارزش های اجتماعی اسلامی را نام ببرید .(دانش)

    17-براساس هستی شناسی توحیدی چگونه ارزشهای اجتماعی دنیوی نیز ماهیت الهی دارند ؟(درک وفهم )

  18-دراندیشه های دینی اسلام ،هر مسلمانی که شب را به صبح برساند وبه فکر.....

........نباشد مسلمان نیست .(دانش)

  19 –در آموزه های اسلامی چه موقع عبادات ارزش بیشتری می یابند؟(دانش)

[ دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ ] [ 21:10 ] [ نقی خدادادی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

علوم اجتماعی مراغه-
سوالات جامعه شناسی
خواص گیاهن دارویی
لینک های مفید
امکانات وب